กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สุโขทัย)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 7
3 9
4 24
5 24