กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ตาก)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 2
3 20
4 24
5 24