กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.กำแพงเพชร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 6
2 12
3 25
4 40
5 35