กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.อุทัยธานี ชัยนาท)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
3 18
4 27
5 51