กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.นครสวรรค์)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 9
3 28
4 31
5 23