กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.แม่ฮ่องสอน)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 2
3 20
5 10