กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.เชียงราย)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 3
3 24
4 44
5 30