กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.พะเยา)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 6
3 13
4 12
5 4