กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.น่าน)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 5
3 29
4 41
5 21