กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.แพร่)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 7
3 16
4 10
5 18