กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ลำปาง ลำพูน)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 4
3 30
4 37
5 45