กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.เชียงใหม่)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 17
3 24
4 40
5 49