กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.มุกดาหาร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 6
2 9
3 17
4 24
5 25