กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.นครพนม)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 9
3 47
4 43
5 28