กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สกลนคร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 6
3 27
4 43
5 45