กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.กาฬสินธุ์)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 7
3 46
4 28
5 42