กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ร้อยเอ็ด)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 20
2 34
3 69
4 34
5 16