กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.มหาสารคาม)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 7
3 39
4 38
5 1