กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.หนองคาย)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 9
3 19
4 16
5 18