กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.เลย หนองบัวลำภู)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 17
2 20
3 22
4 55
5 56