กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.อุดรธานี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 9
2 12
3 35
4 53
5 30