กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ขอนแก่น)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 2
3 116
4 80
5 40