กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 17
2 45
3 57
4 73
5 38