กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 48
2 45
3 80
4 40
5 59