กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สุรินทร์)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 22
2 18
3 65
4 83
5 48