กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.บุรีรัมย์)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 50
2 25
3 71
4 93
5 96