กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.นครราชสีมา)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 20
3 38
4 35
5 41