กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สระแก้ว)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 4
3 12
4 21
5 13