กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ปราจีนบุรี นครนายก)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
3 21
4 48
5 19