กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ฉะเชิงเทรา)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
2 2
3 23
4 13
5 22