กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.จันทบุรี ตราด)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 13
3 29
4 17
5 46