กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ชลบุรี ระยอง)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 15
3 52
4 45
5 47