กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สระบุรี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 3
2 17
3 8
4 37
5 20