กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 2
3 16
4 22
5 61