กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ลพบุรี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 6
3 18
4 35
5 21