กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.พระนครศรีอยุธยา)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 12
3 26
4 14
5 18