กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.ปทุมธานี)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 5
2 2
3 15
4 15
5 38