กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.สมุทรปราการ)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 1
3 7
4 43
5 43