กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 1
2 2
3 5
4 13
5 54