กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 10
2 6
3 15
4 46
5 124