กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
3 22
4 37
5 107