รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1093340031 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340007 วัดควนแร่ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340008 วัดบ้านสวน ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340009 บ้านควนกุฎ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340011 วัดประดู่ทอง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340035 อนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340042 วัดปากสระ ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340043 วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชาสรรค์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340044 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340045 วัดท่าสำเภาใต้ ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340046 วัดท่าสำเภาเหนือ ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340047 วัดสุวรรณวิหารน้อย ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340012 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340036 วัดประจิมทิศาราม (เมฆประชาบำรุง) ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340017 บ้านไสถั่ว ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340018 วัดอภยาราม ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340019 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340028 วัดควนอินทร์นิมิตร ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340032 วัดโคกแย้ม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340024 บ้านนาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340020 วัดหัวหมอน นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340021 วัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340022 บ้านต้นไทร นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340038 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340048 วัดเขาแดง พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340005 วัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340006 อนุบาลเมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340041 วัดกลาง ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340026 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340003 บ้านเตาปูน ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340004 วัดปากประ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340001 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340002 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง
1093340119 บ้านควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
1093340121 บ้านควนพลี ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
1093340079 วัดพิกุลทอง (เรือนแก้วกาชาต) ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
1093340080 วัดไทรโกบ ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
1093340081 บ้านหยีในสามัคคี ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
1093340082 บ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
1093340083 บ้านใสอ้อย ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
1093340084 วัดหรังแคบ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง
1093340122 วัดป่าตอ โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
1093340123 อนุบาลควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
1093340124 บ้านโคกโดน โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
1093340089 วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
1093340090 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
1093340092 บ้านหัวป่าเขียว ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
1093340093 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
1093340117 บ้านขันหมู่ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
1093340118 วัดเกาะยาง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
1093340113 วัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
1093340114 วัดโงกน้ำ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
1093340115 วัดพังดาน นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
1093340094 วัดควนปันตาราม ปันแต ควนขนุน พัทลุง
1093340095 วัดสุนทราวาส ปันแต ควนขนุน พัทลุง
1093340096 บ้านปากสระ ปันแต ควนขนุน พัทลุง
1093340097 บ้านสํานักกอ ปันแต ควนขนุน พัทลุง
1093340106 ชุมชนบ้านควนปริง พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
1093340108 ทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร) พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
1093340109 บ้านระหว่างควน พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
1093340091 บ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
1093340085 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
1093340086 วัดไทรงาม พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
1093340087 บ้านชายคลอง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
1093340088 บ้านท่าช้าง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
1093340111 วัดเขาป้าเจ้ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
1093340110 วัดควนแพรกหา แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
1093340105 วัดเขาอ้อ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
1093340101 วัดดอนศาลา (สิทธิราษฎร์รังรักษ์) มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
1093340102 วัดเขาทอง (ชนปากคลอง) มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
1093340103 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
1093340104 วัดประดู่เรียง มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
1093340099 วัดแหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
1093340100 บ้านเตง (เรือนจุลประชาสรรค์) แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
1093340191 บ้านเขาปู่ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
1093340192 บ้านเหรียงงาม เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
1093340193 วัดใสประดู่ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
1093340194 ชุณหะวัณ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง
1093340189 วัดโพรงงู เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
1093340190 บ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
1093340187 อนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
1093340188 บ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง
1093340195 วัดตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
1093340196 บ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
1093340198 บ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง
1093340229 ประชารัฐบำรุง 2 เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
1093340224 วัดคลองใหญ่ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
1093340225 บ้านห้วยกรวด เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
1093340226 บ้านปากเหมือง เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
1093340227 บ้านไสเลียบ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
1093340228 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง
1093340223 บ้านเนินทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
1093340221 บ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
1093340219 บ้านบ่อทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
1093340220 บ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
1093340218 อนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
1093340222 บ้านไสกุน ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
1093340230 บ้านลานข่อย ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
1093340231 บ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
1093340232 บ้านห้วยน้ำดำ ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
1093340234 บ้านถ้ำลา ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง
1093340251 บ้านขัน ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340252 อนุบาลศรีนครินทร์ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340253 วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340258 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340254 วัดบ้านนา บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340255 วัดลำใน บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340256 บ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340257 บ้านโตน ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340259 วัดเกษตรนิคม ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340249 บ้านโหละหนุน อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340250 บ้านอ่างทอง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง
1093340248 วัดร่มเมือง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง