รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1049730062 บ้านกุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730063 บ้านกุดแข้ใต้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730065 บ้านดงยางนันทวัน กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730008 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730009 แก้งโนนคำประชาสรรค์ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730010 บ้านคำป่าหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730011 บ้านนาคำน้อย2 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730012 บ้านนาตะแบง1 คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730013 บ้านนาสองห้อง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730014 บ้านนาเสือหลายหนองยอ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730015 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730016 บ้านคำเขือง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730017 บ้านคำเม็ก คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730018 บ้านโค้งสำราญ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730019 บ้านดงมัน คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730020 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730021 บ้านพรานอ้น คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730022 บ้านเหล่าคราม คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730077 บ้านเหมืองบ่า คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730055 บ้านนาดี2 ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730058 บ้านสงเปือยเหนือ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730059 ห้วยยางจอมมณี ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730061 บ้านไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730051 บ้านดงมอน ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730029 บ้านดงเย็น ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730030 บ้านคำบง2 ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730031 บ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730032 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730033 บ้านป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730034 บ้านโพนสวาง ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730035 บ้านสามขัว ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730036 บ้านหนองแคนนาจาน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730005 บ้านบุ่งอุทัย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730007 บ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล' นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730002 บ้านท่าไค้ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730004 บ้านโนนศรี นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730037 บ้านป่งเปือย นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730038 บ้านนาโด่ นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730040 ชุมชนนาโสก นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730041 บ้านหนองน้ำเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730042 บ้านนาหัวภู นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730246 บ้านเหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730046 บ้านดอนม่วย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730049 บ้านหนองแอก บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730047 ชุมชนบางทรายใหญ่ บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730048 บ้านหนองหอยป่าหวาย บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730025 บ้านป่าหวาย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730026 บ้านพังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730027 บ้านสงเปือย บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730028 บ้านหนองบัว บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730023 บ้านหนองแวง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730024 บ้านโคก1 บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730052 บ้านคำผึ้ง ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730053 บ้านจอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730054 ไตรมิตรวิทยาคม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730056 บ้านโนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730057 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์) ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730060 บ้านหนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730066 บ้านนาถ่อน โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730067 บ้านนาโสกน้อย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730068 ชุมชนโพนทราย โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730069 บ้านม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730070 บ้านหนองหญ้าไซย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730050 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730045 คำฮีเบญจวิทย์ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730064 บ้านแก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730071 คำสายทองวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730072 บ้านกุดโง้ง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730073 บ้านดานคำ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730074 นาคำน้อยวิทยา มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730075 เมืองใหม่ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730076 บ้านศูนย์ไหม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730003 บ้านนาโปน้อย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730006 มุกดาลัย มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730043 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730078 อนุบาลมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730001 ชุมชนศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
1049730154 คำแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730156 บ้านนาหลวง2 กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730157 บ้านบะ กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730158 บ้านป่าแดง กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730159 บ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730160 บ้านอุ่มไผ่ กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730161 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730162 บ้านคำบง1 โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730163 บ้านคำพอก2 โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730165 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730167 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730168 บ้านห้วยกอก1 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730169 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730170 บ้านนากอก นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730171 บ้านนาสองเหมือง นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730172 บ้านน้ำเที่ยง2 นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730173 บ้านนาอุดม นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730174 บ้านขอนแก่น นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730175 บ้านคำไหล นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730176 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730177 บ้านป่าเตย นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730152 บ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730153 บ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730149 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730150 บ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730151 บ้านด่านมน นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730155 บ้านคำนางโอก ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730166 บ้านหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730164 บ้านนิคมร่มเกล้า ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730178 ป่งแดงวิทยาคม หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730179 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730180 บ้านโนนสะอาด2 หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730181 หนองข่าประชาอุทิศ หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730182 บ้านหนองแวงใหญ่ หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
1049730113 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
1049730114 บ้านนาม่วง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
1049730115 บ้านโพนสว่าง ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
1049730116 บ้านห้วยกอก2 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
1049730117 นาสะเม็งวิทยา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730118 บ้านโคกพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730119 บ้านนาสะโน นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730120 นาหว้าประชาสรรค์ นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730121 บ้านหนองกระยัง นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730126 บ้านภูผาหอมพัฒนา นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730135 บ้านแก้ง2 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730137 บ้านคำดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730138 บ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730139 บ้านนาคำน้อย1 บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730141 บ้านภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
1049730124 บ้านภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
1049730125 บ้านหนองบอน บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
1049730122 บ้านบาก2 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
1049730123 บ้านนายาง บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
1049730127 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
1049730132 บ้านห้วยทราย2 ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
1049730133 บ้านหนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
1049730128 บ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
1049730129 บ้านนาป่ง ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
1049730130 บ้านนามน ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
1049730131 บ้านโนนสวาท ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
1049730134 ชุมชนโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
1049730140 บ้านนาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
1049730136 บ้านโคกหนองหล่ม โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
1049730142 บ้านเหล่าหมี เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
1049730143 บ้านโคกสว่าง1 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
1049730148 บ้านเหล่าแขมทอง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
1049730144 บ้านท่าห้วยคำ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
1049730145 บ้านนายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
1049730146 บ้านป่าพยอม เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
1049730147 สยามกลการ4 เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร
1049730187 บ้านกกตูม กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730188 บ้านแก้งนาง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730189 บ้านขัวสูง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730190 บ้านนาหินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730191 บ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730192 สยามกลการ 5 กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730193 บ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730194 หมู่บ้านป่าไม้ กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
1049730206 บ้านชะโนด 2 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
1049730208 บ้านหนองยาง ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
1049730211 บ้านย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
1049730186 บ้านโสก ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730184 บ้านเปียด ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730185 บ้านโพนแดง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730183 บ้านดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730197 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730198 บ้านนาหลัก พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730199 บ้านฝั่งแดง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730201 บ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730202 บ้านหนองคอง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730203 พระราชทานบ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730200 บ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
1049730204 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
1049730196 บ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
1049730195 ร่มเกล้า หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
1049730205 ชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
1049730207 บ้านน้ำบ่อดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
1049730210 บ้านเหล่าดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
1049730209 บ้านหนองหนาว หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
1049730096 ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
1049730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
1049730098 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
1049730099 บ้านนาปุ่ง คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
1049730100 บ้านโนนสว่าง1 คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
1049730101 บ้านหนองกะปาด คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
1049730102 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
1049730103 บ้านกลาง คำบก คำชะอี มุกดาหาร
1049730104 คำบกราษฎร์นุกูล คำบก คำชะอี มุกดาหาร
1049730105 บ้านบาก1 คำบก คำชะอี มุกดาหาร
1049730106 บ้านห้วยลำโมง คำบก คำชะอี มุกดาหาร
1049730079 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
1049730084 บ้านหนองเอี่ยนดง'ราษฎร์สงเคราะห์' น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
1049730095 ห้วยตาเปอะ บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730086 บ้านค้อ "บ้านค้อวิทยาคาร" บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730087 บ้านโคก2 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730088 บ้านดงยาง1 บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730092 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730081 บ้านโนนสังข์ศรี บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
1049730080 บ้านซ่ง บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
1049730082 บ้านม่วง บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
1049730083 บ้านแมด บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
1049730085 บ้านเหล่า บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
1049730094 บ้านหนองสระพังทอง โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
1049730089 บ้านดอนป่าแคน โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
1049730090 บ้านตูมหวาน โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
1049730091 บ้านแฝก โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
1049730093 บ้านโพนงาม โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
1049730109 บ้านนาหลวง1 หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
1049730110 บ้านหนองบง หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
1049730107 บ้านหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
1049730108 บ้านโคกสว่าง2 เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730111 บ้านหนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730112 บ้านเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
1049730221 เมืองพาลุกากรภูมิ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730223 บ้านชะโนด 1 ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730216 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730222 บ้านขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730224 บ้านทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730226 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730217 บ้านสองคอน ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730215 บ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730213 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730214 บ้านนาดีโคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730212 บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730218 บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730219 บ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730220 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730225 บ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
1049730233 บ้านโนนยาง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
1049730234 บ้านคำพอก 1 โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
1049730235 บ้านงิ้ว โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
1049730236 บ้านวังนอง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
1049730237 บ้านหนองโอใหญ่ โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
1049730239 บ้านคำพี้ บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
1049730241 บ้านเป้าป่าแสด บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
1049730242 บ้านภู บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
1049730232 บ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
1049730229 บ้านนาตะแบง 2 ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
1049730231 บ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
1049730238 บ้านโคกกลาง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
1049730243 บ้านแวง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
1049730240 บ้านโคกหินกอง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
1049730244 บ้านหลุบปึ้ง หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
1049730245 บ้านเหล่าน้อย หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
1049730230 บ้านนาหนองแคน หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
1049730228 บ้านคันแท หนองสูง หนองสูง มุกดาหาร
1049730227 ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร