รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760044 บ้านโนนอุดม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760045 ยางหลวงพิทยาคม กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760049 บ้านกุดจิก กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760066 บ้านหนองกุง นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยา นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760071 บ้านกุดฉิม นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760023 บ้านนามะเฟือง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760024 บ้านทรายงาม นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760027 บ้านกุดเต่า นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760028 บ้านนาอ่าง นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760057 บ้านโนนขมิ้น โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760062 บ้านโนนคูณ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760063 บ้านนาเลิง โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760064 บ้านห้วยไร่ โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760073 ร่มเกล้า โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760074 บ้านโนนทัน โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760077 บ้านอ่างบูรพา โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760078 บ้านภูพานคำ โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760020 บ้านหินคูณ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760016 บ้านโคกกุง บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760018 บ้านดอนนาดี บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760019 บ้านข้องโป้ บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760041 บ้านห้วยค้อ บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760035 บ้านโคกม่วย บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760036 บ้านพร้าว บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760037 บ้านบกโนนเรียง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760038 บ้านศรีสุขนาล้อม บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760054 บ้านบุ่งบก ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760052 บ้านลาด ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760053 บ้านห้วยหามต่าง ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760008 บ้านห้วยลึก โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760009 บ้านตำแย โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760010 บ้านคึมชาดห้วยบง โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760011 บ้านนาวังเวิน โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760005 บ้านลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760006 อนุบาลหนองบัวลำภู ลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760001 หนองบัววิทยายน หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760042 บ้านสุขเกษม หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760076 บ้านภูพานทองห้วยทราย หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760003 บ้านเสาเล้า หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760012 หนองผือราษฎร์บำรุง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760046 บ้านดอนยานาง หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760067 บ้านหินลับศิลามงคล หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760068 บ้านหนองบัวโซม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760070 บ้านโคกกลางโนนงาม หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760072 บ้านหนองปลาขาว หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760029 หัวนาศึกษาวิทย์ หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760030 บ้านข่าดอนเข็ม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760031 บ้านดินทรายอ่อน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแก หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760056 บ้านดอนหัน หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760033 บ้านโนนม่วง หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760034 บ้านหนองแสงนาล้อม หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
1039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่ กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760258 บ้านหนองแวง กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760259 บ้านหนองเม็ก กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760260 บ้านโสกช้าง กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760261 บ้านหัวขัว กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760262 นิคมสงเคราะห์ 2 กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760263 บ้านกุดคอเมย กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760284 โคกม่วงประชาสรรค์ โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760286 บ้านข่าน้อย โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยา โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760295 บ้านวังมน โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760264 บ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760267 บ้านหนองตานา โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760268 บ้านหนองสะแบง โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760269 บ้านโนนปอแดง โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยา นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760291 บ้านโคกสะอาด นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760292 บ้านดงบาก นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760254 บ้านโนนตาล โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760255 บ้านโนนสว่าง โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760256 บ้านโนนเมือง โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760288 บ้านห้วยบง โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760289 บ้านโคกม่วงชุม โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760248 บ้านโนนสงเปลือย โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760243 โนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760244 บ้านโคกกลาง โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760245 บ้านโสกจาน โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760301 บ้านท่าศิลา บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760297 บ้านค้อ บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760298 บ้านหนองทุ่ม บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760299 บ้านหนองนกเขียน บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760300 บ้านกุดฉิม บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760276 บ้านหนองเล้าข้าว บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพร บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760279 บ้านหินสิ่ว บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760271 บ้านถิ่น บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760273 บ้านกุดกวางสร้อย บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760274 บ้านโสกก้านเหลือง บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760281 ปรางค์กู่ ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760282 นิคมวัฒนา 6 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760283 บ้านหนองบัวเงิน ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760275 บ้านหนองแวงป่งสัง ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760278 นิคมสงเคราะห์ 3 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่ หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760251 บ้านท่าลาด หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยา หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760270 บ้านโคกป่ากุง หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760253 บ้านหนองลุมพุก หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760249 บ้านหนองกุงคำไฮ หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
1039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760146 บ้านกุดแท่น กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760147 บ้านวังคูณ กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760148 บ้านนาทม กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760149 บ้านนาชุมแสง กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760150 บ้านโนนเสถียร กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760189 บ้านทรายมูล ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760190 บ้านหนองอุ ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760191 บ้านหนองขามท่างาม ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760186 บ้านห้วยบ่อทอง นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760174 ชุมชนบ้านนากอก นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760175 โคกม่วงทองวิทยา นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษม นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760178 บ้านโนนงาม นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760179 บ้านโคกสนั่น นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760181 บ้านแกท่าวารี นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุก นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760183 บ้านวังไฮ นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760184 บ้านโนนข่า(พอง) นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760157 บ้านโนนหว้าทอง โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760158 บ้านตะเคียนทอง โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760159 ฝายหินประชารักษ์ โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760160 บ้านมอเหนือ โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760161 บ้านโนนสะอาด โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760162 โนนคูณวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760164 บ้านโต่งโต้น โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760166 บ้านวังโปร่ง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760187 วังแคนวังคูณวิทยา โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760127 หนองม่วงชมพูทอง เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760130 บ้านห้วยไผ่ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760138 บ้านมอใต้ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760124 เมืองใหม่วิทยา เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760125 บ้านหนองทุ่งมน เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่า เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760170 บ้านดอนเกล็ด ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760172 บ้านสันป่าพลวง ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760173 โนนสมบูรณ์วิทยา ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760133 บ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760136 บ้านหนองบัวน้อย ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760137 บ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760195 บ้านห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760196 บ้านนาแพง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760197 บ้านหนองกุงแก้ว หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760199 บ้านคอกวัว หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760200 บ้านผาสุก หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760201 บ้านหนองคังคา หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760151 หนองแกสระแก้ววิทยา หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760153 บ้านสำราญสุข หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760154 กุดหานสามัคคี หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760140 ดอนปอวิทยา หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760141 บ้านนาทับควาย หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760142 บ้านหนองโน หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760143 บ้านสร้างเสี่ยน หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760128 กุดจิกวิทยา หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760131 บ้านโปร่งแจ้ง หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
1039760139 บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง' หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู