รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด
1080210774 เบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210775 กัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210776 ปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210777 เมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210778 โยธินบำรุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210779 ตรีนิมิตรวิทยา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210780 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210781 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1080210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
1080210785 ขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
1080210842 เฉลิมราชประชาอุทิศ ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช
1080210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
1080210844 พระพรหมพิทยานุสรณ์ นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
1080210848 ทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
1080210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
1080210786 ฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
1080210789 ละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
1080210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
1080210791 นางเอื้อยวิทยา ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
1080210804 ทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1080210805 สตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1080210806 ทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1080210807 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1080210808 ก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
1080210812 นาบอน แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
1080210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210814 กรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210816 เสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210817 ทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210838 บางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
1080210839 วังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
1080210840 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
1080210847 ช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
1080210792 เชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210793 วิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210794 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210795 ธัญญาวดีศึกษา ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
1080210796 ชะอวด ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
1080210797 ชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
1080210798 เกาะขันธ์ประชาภิบาล เกาะขันธ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
1080210799 ขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
1080210800 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
1080210818 ปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
1080210820 โศภนคณาภรณ์ เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
1080210821 อินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
1080210819 สตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
1080210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
1080210823 คีรีราษฎร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
1080210824 ควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
1080210825 เสาธงวิทยา เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
1080210826 ตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
1080210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์ หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
1080210834 แหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
1080210835 นพคุณประชาสรรค์ บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
1080210836 ทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
1080210837 เขาพังไกร เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
1080210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
1080210782 พรหมคีรีพิทยาคม ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
1080210783 บ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
1080210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
1080210802 โมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
1080210803 สระแก้วรัตนวิทย์ สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
1080210827 สิชลคุณาธารวิทยา ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
1080210828 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
1080210829 สิชลประชาสรรค์ ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช
1080210830 เทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
1080210831 ขนอมพิทยา ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
1080210832 ท้องเนียนคณาภิบาล ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
1080210845 คงคาประชารักษ์ กะหรอ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
1080210846 นบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช