กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.ยะลา เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 12
2 17
3 50
4 92
5 45