กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.กาญจนบุรี เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 2
2 4
3 57
4 73
5 78