กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 20
2 24
3 76
4 113
5 53