กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.พะเยา เขต 1)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 7
2 6
3 30
4 53
5 55