กราฟแสดงจำนวนห้องน้ำห้องส้วมจำแนกตามดาว (สพป.เลย เขต 3)

ระดับดาว จำนวนห้องน้ำห้องส้วมที่ปรับปรุง (หลัง)
1 4
2 1
3 23
4 59
5 50